Järveläinen on karjalainen/savolainen suku.
Karjalaishaara on lähtöisin Karjalankannakselta. Savolaishaaran alkukodin sijaintia tutkitaan.


Sukuseuran historia ja aikaisempi toiminta
- Järveläisen sukuseuran aktiivinen toiminta alkoi vuonna 2002.
- Sukuseura ry on rekisteröity vuonna 2002.
- Järveläisen suvun sukunimi on suojattu 1934, jolloin Järveläisiä oli 1097.
- Jäsenmäärä vuonna 2006 elokuussa oli 148.

SUKUSEURAN HISTORIA

Muolaan sukujen tutkimisen yhteydessä syntyi ajatus Järveläisen sukuseuran perustamisesta jo vuonna 1994. Muolaan juhlien yhteydessä käytyjen keskustelujen perusteella ei kuitenkaan silloin seuraa saatu perustetuksi. Ajankohta ei ollut vielä "kypsä" sukuseuran perustamisella. Tämän jälkeen perustamiskeskusteluja käytiin lähinnä puhelimessa ja muutamana kesänä Muolaan juhlien yhteydessä. Alkuun myöskin mietittiin vain sukukerhon perustamista pienimuotoisena epävirallisena yhdistyksenä, joka kokoontuisi satunnaisesti jonkun sukuun kuuluvan luona. Meni kuitenkin useampi vuosi, ennenkuin ajatus seuran perustamisesta tuli uudelleen ajankohtaiseksi.
Kevättalvella 2002 Helvi Jauhiainen, Erkki Järveläinen ja Paavo Luukka rupesivat järjestämään Järveläisten suvun matkaa entisille asuinsijoille Muolaaseen. Matkan yhteydessä pohdittaisiin ja punnittaisiin olisiko riittävästi kiinnostusta ja innostusta sekuseuran perustamiselle. Pentti Jaatinen oli saanut tehtäväksi selvittää seuran perustamiseen liityvät asiat ja muotoseikat. Matkan aikanakin vielä pohdiskeltiin vain sukukerhon perustamista. Päätettiin kuitenkin kutsua Järveläisiä Forssaan keskustelemaan ja päättämään sukuseuran perustamisesta.

Forssan Anttilan Kestitupaan kokoontui 14.09.2002 eri puolelta Suomea ja aina Osloa myöten 39 Järveläisen sukuun kuuluvaa henkilöä. Kokouksen tulos oli että seura perustetaan.

Seuran ensimmäiseen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Lauri Järveläinen (Forssa), sihteeriksi Oili Jaatinen (Forssa), rahastonhoitajaksi Sari Järveläinen (Vantaa), jäseniksi Erkki Järveläinen (Helsinki), Markku Järveläinen (Forssa), Raija Hynynen (Somero) ja Marja-Leena Latostenmaa (Hyvinkää).


SUKUKOKOUKSET


Sukuseuran säännöt


1.§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Järveläisen Sukuseura ry, kotipaikka on Forssan kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2.§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
2 järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia
3 keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
4 harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
5 pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiäl ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3.§ JÄSENET

Sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka adoption, avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4.§ HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä ja 0 - 6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5.§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6.§ TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten vällinen aika. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi kuukautta ennen seuran vuosikokouksen pitämisajankohtaa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokouksen ajankohtaa.

7.§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8.§ SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9.§ VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja 0 - 6 varajäsentä
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta. Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Järveläisen Sukuseura ry:n säännöt on hyväksytty Tammelassa 10.07.2005 sukuseuran 2. vuosikokouksessa.

Vakuudeksi


Heimo Järveläinen
kokouksen puheenjohtaja
Oili Jaatinen
kokouksen sihteeri


Kunniajäsenet

Sukuseuran ensimmäisessä vuosikokouksessa 6.7.2003 seuran kunniajäseneksi kutsuttiin Helvi ja Martti Jauhiainen.


Sukukokoukset


SUKUKOKOUS TULEVAISUUS